Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 435/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Jędrzejowie z 2015-03-31

Sygn. akt: I C 435/14 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 marca 2015 r.

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Katarzyna Wysoczyńska

Protokolant:

st. sekr. sądowy Dagmara Pałka

po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2015 r. w Jędrzejowie na rozprawie

sprawy z powództwa (...) (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w W.

przeciwko A. T.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej A. T. na rzecz powoda (...) (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w W. kwotę 22.765,41 zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 41/100) z odsetkami ustawowymi od dnia 17 kwietnia 2014 roku do dnia zapłaty

II.  zasądza od pozwanej A. T. na rzecz powoda (...) (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w W. kwotę 2702 zł (dwa tysiące siedemset dwa złote) tytułem zwrotu kosztów procesu

Sygn. akt I C 435/14 upr.

UZASADNIENIE

Wyroku z dnia 31 marca 2014 roku

W dniu 17 kwietnia 2014 roku do Sądu Rejonowego w (...) wpłynął pozew (...) (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w W. przeciwko A. T. o zapłatę kwoty 22.765,41 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zwrot kosztów procesu. W uzasadnieniu swego żądania strona powodowa wskazała, że kwota objęta żądaniem stanowi kwotę niespłaconego zadłużenia związanego z umową pożyczki z dnia 18 października 2007 roku zawartej przez pozwaną z (...) S.A. Strona powodowa wskazała nadto, że wierzytelność przeciwko pozwanej nabyła na podstawie umowy przelewu wierzytelności z dnia 20 czerwca 2013 roku.

W dniu 28 kwietnia 2014 roku Sąd Rejonowy (...) nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawie sygn. akt VI Nc - e (...) zasądził od pozwanej na rzecz (...) (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w W. kwotę 22.765,41 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 17 kwietnia 2014 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 2685 zł tytułem zwrotu kosztów procesu (k. 11).

W dniu 27 maja 2014 roku do Sądu Rejonowego w(...) wpłynął sprzeciw pozwanej,
w którym wskazała, że roszczenie strony powodowej nie bezzasadne. Pozwana przyznała, że zaciągnęła pożyczkę w (...) S.A, której nie spłaciła z uwagi na swą trudną sytuację finansową. Pozwana wskazała nadto, że prowadzone było przeciwko niej postępowanie egzekucyjne, które zostało umorzone z uwagi na brak majątku, z którego egzekucję można by przeprowadzić. A. T. przyznała także, że wiedziała o przelewie wierzytelności (k. 12 - 16).

Postanowieniem z dnia 4 czerwca 2014 roku Sąd Rejonowy w (...)sprawę przekazał wg właściwości do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie (k. 22).

W uzupełnieniu braków pozwu złożonego w elektronicznym postępowaniu upominawczym w dniu 12 listopada 2014 roku strona powodowa podtrzymała swe żądanie co do kwoty 22.765,41 zł z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenia zwrotu kosztów procesu. Strona powodowa w uzasadnieniu swego stanowiska wskazała, że zobowiązanie pozwanej wynika z umowy pożyczki zawartej z (...) S.A. Nadto strona powodowa wskazała, że zawarła z poprzednim wierzycielem umowę cesji wierzytelności. Strona powodowa wskazała, że na kwotę dochodzona pozwem składają się kwota 14.899,22 zł tytułem należności głównej, kwota 1565,44 zł tytułem odsetek ustawowych od dnia 25.06.2013 roku do dnia 16.04.2014 roku, kwota 6203,75 zł tytułem odsetek umownych, kwota 97 zł tytułem kosztów (k. 30 – 32).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 18 października 2007 roku A. T. zawarła z (...) S.A. umowę pożyczki. Na podstawie wskazanej umowy pozwana otrzymała pożyczkę w kwocie 19.000 zł, która miał spłacić w 96 ratach zgodnie z planem spłaty.

W dniu 10 stycznia 2012 roku pozwana zawarła z (...) S.A. ugodę, w ramach której przyznała, że na dzień 10 stycznia 2012 roku posiadała zadłużenie w kwocie 17.162,34 zł,
z czego kwota 14.899,22 zł stanowiła kapitał, a kwota 2263,12 zł odsetki. W ramach ugody pozwana zobowiązała się do spłaty kwoty 23.863,02 zł w 78 ratach.

Pismem z dnia 28 marca 2012 roku (...) S.A. wypowiedziało pozwanej umowę ugody z uwagi na brak spłaty.

Po zawarciu umowy z 2007 roku, a przed zawarciem ugody z 2012 roku pozwana spłaciła pożyczkę w kwocie 7980 zł.

Dowód: umowa wraz z planem pożyczki (k. 50 - 59), ugoda wraz z harmonogramem spłat (k. 79 – 85), wypowiedzenie (k. 86), dowody wpłat (k. 123-130).

Postanowieniem z dnia 26 stycznia 2012 roku Sąd Rejonowy w Jędrzejowie sygn. akt I Co (...) nadał klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nr (...)
z dnia 05.12.2011 roku wystawionemu przez (...) Bank (...) i Windykacji w W. Biuro w K. Zamiejscowe S. Wydziału Wierzytelności Detalicznych w K. przeciwko A. T. stwierdzającemu obowiązek zapłaty kwoty w łącznej wysokości 17.153,61 zł, na którą składają się: kwota w wysokości 14.899,22 zł tytułem należności głównej, kwota w wysokości 475,12 zł tytułem odsetek umownych od 12.04.2011 roku do 10.06.2011 roku w wysokości 19,50 % w skali roku, kwota w wysokości 1.753,62 zł tytułem odsetek karnych od 11.06.2011 roku do 04.12.2011 roku w wysokości 24,00 % w skali roku. kwota w wysokości 25,65 zł tytułem kosztów prowizji i opłat oraz dalszych należnych odsetek od dnia 05.12.2011 roku do dnia zapłaty naliczanych od kwoty 14.899,22 zł w/g zmiennej stopy procentowej obowiązującej w (...) Spółka Akcyjna dla kredytów przeterminowanych i kredytów postawionych, po upływie wypowiedzenia w stan natychmiastowej wymagalności, co stanowi czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP, która w dniu wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego dla kredytów przeterminowanych wynosi 24,00 % w stosunku rocznym oraz kwotę w wysokości 136 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Umową przelewu wierzytelności z dnia 20 czerwca 2013 roku zawartą pomiędzy (...) SA a (...) (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w W., strona powodowa nabyła wierzytelność przeciwko pozwanej w kwocie 21.199 zł, z czego kwota 14.899,22 zł stanowiła kapitał, kwota 6203,75 zł odsetki, a kwota 97 zł koszty.

Dowód: umowa i aneks z załącznikami (k. 33-48).

Pismem z dnia 18 lipca 2013 roku strona powodowa wezwała pozwaną do zapłaty kwoty 14.899,22 zł tytułem kapitału, kwoty 6203,75 zł tytułem odsetek i kwoty 97 zł tytułem kosztów, a nadto kwoty 122,05 zł tytułem odsetek od dnia 25.06.2013 roku.

Dowód: wezwanie (k. 100 -101).

Sąd zważył co następuje:

Powództwo jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie.

Na wstępie należy wskazać, że legitymacja czynna do wytoczenia powództwa przeciwko pozwanej przez (...) (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w W. nie ulegała w ocenie Sądu wątpliwości, została bowiem wykazana umową przelewu wierzytelności i załącznikiem do niej.

Brak było podstaw do odrzucenia pozwu z uwagi na wydany uprzednio w sprawie sygn. akt I Co (...) tytuł wykonawczy, albowiem tytuł ten został wydany na rzecz banku, natomiast strona powodowa bankiem nie jest. Zatem strona powodowa wobec nabycia wierzytelności przeciwko pozwanej musiała wystąpić z pozwem w niniejszej sprawie, brak było bowiem podstaw do nadania klauzuli wykonalności tytułowi w sprawie sygn. akt I Co (...) na podstawie art. 788 kpc na rzecz (...) (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w W. (uchwała SN z dnia 2 kwietnia 2004 roku III CZP 9/04 OSNC 2005/6/98).

W ocenie Sądu sporna była kwota objęta żądaniem, albowiem była ona kwestionowana przez pozwaną.

W ocenie Sądu strona powodowa udowodniła w sposób niewątpliwy wysokość kwoty dochodzonej pozwem, natomiast stanowisko pozwanej Sąd uznał jedynie za mające na celu utrudnienie postępowania i uniknięcie spłaty.

W ocenie Sądu punkt wyjścia ustaleń wysokości kwoty objętej żądaniem winna stanowić ugoda jaką zawarła pozwana z poprzednim wierzycielem w dniu 10 stycznia 2012 roku. Ugodą tą pozwana przyznała, że posiada zadłużenie w kwocie 17.162,34 zł, z czego kwota 14.899,22 zł stanowiła kapitał, a kwota 2.263,12 zł odsetki. W ramach wskazanej ugody pozwana zobowiązała się do spłaty kwoty 23.863,02 zł, a więc kwoty mniejszej niż dochodzona pozwem.

W oparciu o wskazana ugodę poprzedni wierzyciel wystawił bankowy tytuł egzekucyjny, któremu Sąd nadał w dniu 26 stycznia 2012 roku klauzulę wykonalności.

Z porównania tych dwóch dokumentów wynika, że kapitał (należność główna) wynosi kwotę 14.899,22 zł. Taką kwotę wskazano w umowie przelewu wierzytelności zawartej między stroną powodową a poprzednim wierzycielem. Kwota ta została także wskazana przez stronę powodową jako element składowy całego żądania.

Z porównania ugody i bankowego tytułu egzekucyjnego wynika, że odsetki wynosiły kwotę 2228,74. Kwota ta miesiła się w kwocie przyznanej przez pozwaną w ugodzie, przy czym należy zaznaczyć, że chodziło w (...) o odsetki naliczone do dnia 10.06.2011 roku (co do 475,12 zł) i do dnia 4.12.2012 roku (co do 1753,62 zł).

Natomiast w umowie przelewu wierzytelności zawartej między stroną powodową a poprzednim wierzycielem wskazano kwotę odsetek na 6203,75 zł, przy czym należy wskazać, że odsetki te wyliczono na dzień zawarcia umowy przelewu, a więc po ponad 2 latach od dnia wystawienia (...). Prawo naliczania odsetek przez poprzedniego wierzyciela od przeterminowanych rat wynikała z umowy z 2007 roku i ugody z 2012 roku. Kwota 6203,75 zł została także wskazana przez stronę powodową jako element składowy całego żądania.

Dodać należy, że pozwana nie złożyła zdanych dowodów wpłat należności po dacie zawarcia ugody z 2012 roku, co mogłoby wpłynąć na ustalenie innej wysokości jej zobowiązania. Nadto sama nie stawiła się celem złożenia zeznań w tym zakresie, zatem Sąd uznał, że od daty zawarcia ugody do dnia wyrokowania pozwana nie uiściła żadnej kwoty tytułem spłaty zadłużenia.

Należy także podkreślić, że zarówno ugody, jak i tytułu wykonawczego, czy wreszcie umowy przelewu wierzytelności wraz załącznikiem, pozwana nie kwestionowała, nie złożyła też do Sądu pozwu o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego wydanego w sprawie sygn. akt I Co (...), co zdaniem Sądu świadczy o tym, że dokumenty te były wiarygodne także co do wysokości należności w nich wskazanych.

Należy też wskazać na marginesie, że Sąd ustalił, przy uwzględnieniu powszechnie dostępnych kalkulatorów odsetek maksymalnych ( www.kalkulatory.gofin.pl), że wyliczenie odsetek umownych na kwotę 6203,75 zł, przy uwzględnieniu okresów wskazanych w (...) i należności głównej kwocie 14.899,22 zł nie było zawyżone.

Strona powodowa wskazała, nadto, że na kwotę dochodzoną pozwem składa się kwota 1565,44 zł tytułem odsetek ustawowych od dnia 25 czerwca 2013 roku (po dniu zawarcia umowy przelewu wierzytelności) do dnia 16 kwietnia 2014 roku (dzień poprzedzający wniesienie pozwu do Sądu), naliczone od kwoty należności głównej. Prawo do naliczania odsetek przez stronę powodową wynika z art. 481 kc, a prawo doliczenia tych odsetek do należności głównej wynikało z przepisu art. 482 § 2 kc. Kwota ta nie została zawyżona, co ustalono w oparciu o kalkulator odsetkowy ( www.bankier.pl).

Ostatnią kwotą jaka składała się na należność dochodzoną pozwem były koszty w kwocie 97 zł. Kwota ta została wskazana w umowie przelewu wierzytelności, której pozwana jak wskazano wyżej, nie kwestionowała.

Suma wskazanych należności dała kwotę 22.765,41 zł zasądzoną w pkt I wyroku wraz
z odsetkami od dnia wniesienia pozwu do Sadu w (...) tj. od dnia 17 kwietnia 2014 roku.

O kosztach orzeczono w pkt II wyroku na podstawie art. 98 § 1 kpc w zw. z art. 108 kpc.

Pozwana przegrała niniejszy proce, zatem zobowiązana jest do zapłaty na rzecz strony powodowej kosztów procesu w kwocie 2702 zł.

Na wskazana kwotę złożyły się:

- opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł

- opłata od pozwu w kwocie 285 zł

- wynagrodzenie pełnomocnika w kwocie 2400 zł, ustalone na podstawie § 6 pkt 4 rozporządzenia z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych i ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. tj. 2013 rok poz. 490).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dagmara Pałka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Jędrzejowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Wysoczyńska
Data wytworzenia informacji: